Csopak-Paloznak Horgászegyesület

Csopak-Paloznak Horgászegyesület Nyilatkozata a

Csopak Község Önkormányzatának 2023. október 12-én

megjelent Közleményére

Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Célszerűnek találjuk, hogy a Közleményben megfogalmazott pontokra tételesen tegyük meg

nyilatkozatunkat.

1. Csopak Község Önkormányzata semmilyen módon, semmilyen formában nem vett, és

nem vesz részt a fent nevezett projektben.

Egyesületünk részéről nincs ennek ellentmondó állítás. A Közlemény 5. pontjában az

Önkormányzat a projekt elvi támogatását rögzítette. Ez szigorú értelemben nem tekinthető a

projektben való részvételnek, csupán elvi támogatásnak, amit ez úton is szeretnénk

megköszönni.

2. Az Önkormányzat a „Megállapodás” keretében tett (szárazföldi csatlakozás)

hozzájárulását kizárólag a teljes projekttartalom megvalósításához adta.

Egyesületünk a TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00041 projekt teljes projekttartalmát kívánja

megvalósítani.

3. Az Önkormányzat véleménye, hogy a fejlesztés jelentősen csökkent tartalommal valósulna meg,

mint amihez az Önkormányzat a hozzájárulását adta.

Nem csökkent, nem módosult a stég építés műszaki tartalma, csupán két ütemre kellett

bontani a beruházást. A második ütemben fog megvalósulni a csónakkikötő stég, melyhez

most az első ütemben az engedélyes terveket követve a pályázati forrásnak köszönhetően a

79,65 méteres bejáró stég készül el.

4. Engedély nélküli csónakkikötő kialakításának még a lehetőségét sem kívánjuk támogatni.

A projektből megvalósuló beruházás minden szükséges engedéllyel rendelkezik.

A 2023. október 10-én tartott egyeztető megbeszélésen a képviselő testület egyik tagja tette

fel kérdésként azt, hogy a most megvalósuló 79.65 méteres bejáró alkalmas-e a csónakok

kikötésére.

A megbeszélésen jelen lévő kivitelező képviselője elmondta, hogy ennek műszaki akadálya

nincs, de egyesületünk elvetette ezt a lehetőséget, mert a csónakkikötő a második ütem részét

fogja képezni, melyhez elengedhetetlen a nádasok védelmét messzemenőkig figyelembe vevő

hosszú bejáró, melynek a kivitelezése megkezdődött.

5. Önkormányzatunk kiemelten támogatja a csopaki horgászok, a horgászegyesületi tagok

érdekeit, ezért támogatta, hogy a projekt keretében horgászkikötők létesüljenek, megvédve

ezzel a vízpart természeti értékeit, a természeti környezetet.

Ezt ismételten köszönjük, és a projekt elvi támogatásán kívül ezt számos esetben

megtapasztalhattuk.

6. Készek vagyunk továbbra is támogatni az eredeti tervek megvalósítását, amennyiben

megnyugtatóan válaszolnak a kérdéseinkre:

– A pályázat módosítása miatt keletkezett visszafizetési kötelezettségének milyen módon kíván

eleget tenni a Horgászegyesület?

A Horgászegyesületünk és Csopak Község számára egyértelmű előny, ha az egyesület és a

község is hasznosíthat 102 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Különösen igaz ez a

most megépülő bejáróra, amely az Önkormányzat által is támogatott projekt első része,

hiszen a második szakasz megvalósításáig kizárólag közcélú funkciói lesznek. Gondolunk itt

a SUP és kajak lerakóra, a nyáron napozóként is hasznosítható 3 db „horgász” kiállásra, és a

besétálható parti szakasz megnövekedésére.

A visszafizetési kötelezettség a 102 millió forint hasznosulása esetén előre kalkulálható 13

millió forint. Áttekintve egyesületünk pénzügyi helyzetét és lehetőségeit, ennek a

kötelezettségünknek eleget tudunk tenni.

– Mikor, milyen módon és milyen költségvetésből fog elkészülni az illegális bejárókat

megszüntető 50 férőhelyes csónak-kikötő?

A TOP Plusz-113-as projekt újranyitásakor mindenképp pályázni szeretnénk a 2. ütem

megvalósítására. (Ez a jelenlegi pályázat is az előző támogatási ciklusban másodjára

megnyitott forrásból nyertes pályázat.) Ezen kívül támogatást kívánunk szerezni a Magyar

Országos Horgász Szövetségtől. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a

Választókerületi Elnök segítségét is kérni fogjuk. Még nem kérdeztük meg az új 50

férőhelyes csónak-kikötőben helyet kapó tagokat sem arról, hogy milyen pénzügyi

támogatást tudnak ehhez adni.

A második szakasz finanszírozását jelentősen megkönnyíti az a tény, hogy érvényes

engedélyek, (építési, vízjogi, stb.) állnak a rendelkezésünkre, melyeket nem kell ismét

beszerezni, és ezek vagyoni értéke nem megkérdőjelezhető. Ahogy az elkészült bejárót sem

kell megépíteni vagy átépíteni, mert pontosan az eredeti engedélyezett tervek szerint valósul

meg.

– A vállalt feladatoknak miként szeretnének eleget tenni, (pl. Jövedelem-termelés, büfé nyitása,

stb.?)

A TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00041 projektünk az Irányító Hatóság által elfogadott jelenlegi

tartalmának nem képezi részét a büfényitás és jövedelemtermelés sem.

Büfényitással és más további jövedelemtermelő tevékenységgel annak ellenére foglalkozni

kívánunk a jövőben, hogy a jelen helyzetben ez nem képezi vállalt feladatunkat, de elemi

érdekünk az egyesület számára a forrásteremtés részeként is.

– Hogy biztosítanák (milyen humánerővel) a kialakítandó csónakkikötő stég megfelelő,

biztonságos használatát, környezete tisztántartását és az egész fenntartását?

Az első ütem megvalósítása esetén a kiépített szakasz ugyanazon engedélyezett és biztonság

technikai feltételekkel fog rendelkezni, mint a tervezett teljes építmény. Ennek következtében

véleményünk szerint a bejáró szóban forgó szakasza ugyanazokkal a feltételekkel és

előírások betartásával lesz használható, mint annak teljes elkészülése után. A fenntartási

munkákat – ahogy az eddigiekben is – egyesületünk tagsága végezte és végzi a jövőben is.

7. Kérjük, hogy az új, megváltozott tartalmú terveket és pályázatot a Horgászegyesület

hivatalosan írásban nyújtsa be az Önkormányzatnak és kérjen új ennek megfelelő

tulajdonosi hozzájárulást.

A tervek műszaki tartalma az engedélyezetthez képest semmiben sem változott, csupán két

ütemre kellett bontani a beruházást. Ennek megfelelően megváltozott tartalmú terveket nem

tudunk benyújtani, mert nincsenek megváltozott tervek csak a minden hatóság által

megismert és engedélyezett és az Önkormányzat által is támogatott tervek léteznek.

Az uniós pályázatunk esetében Európai Uniót képviselő és annak nevében eljáró Irányító

Hatóság szigorú szabályok szerint jár el minden támogatási szerződés módosítása esetén.

Mivel esetünkben sem a pályázat száma, sem a helyrajzi szám, sem a pályázati konstrukció,

sem a tervek, sem a szerződő felek, sem a műszaki tartalom nem változott, így az Irányító

Hatóság, aki a hatályos eljáró hatóság, nem kért megváltozott tartalmú tulajdonosi

hozzájárulást, mert a hozzájárulás pontosan arra a tartalomra szól, amelynek most az első

üteme megvalósul. Ennek megfelelően új engedélyek sem váltak szükségessé.

8. Felkérjük a Csopak-Paloznak Horgászegyesület Elnökségét, hogy a megbeszélésen

felmerült jogi és pénzügyi kérdések tisztázásáig ne kezdjék el a beruházást.

Ennek a felkérésnek az alábbi indokok alapján a legnagyobb jó szándék mellett sem tudunk

eleget tenni.

Az e pontban hivatkozott megbeszélés 2023. október 10-én történt, és a felkérést az

Önkormányzat a 2023. október 12-én megjelent Közleményéből ismertük meg.

Ehhez képest a szabályos árajánlati eljárás alapján kiválasztott vállalkozóval 2023. október

04-én érvényes vállalkozói szerződést kötöttünk. Ezen időpont előtt egyesületünk elnöke és

alelnöke 2023 szeptemberének első napjaiban személyesen tájékoztatta Polgármester urat a

projekt helyzetéről. Az alelnök úr 2023. szeptember 27-én a képviselő testület előtt is

tájékoztatást adott. A vállalkozói szerződés megkötése előtt az Önkormányzat részéről

megfogalmazott aggály nem merült fel.

A szerződésben egyoldalú elállási jogunk nincs, a szerződés teljesítése a vállalkozó által

megkezdődött. A vállalkozó rendkívüli felmondási okot nem szolgáltatott ez idáig. Az

Önkormányzat Közleményében megfogalmazott kérés 2023. október 12-én vált ismertté a

számunkra. A jelen helyzetben az egyesületnek nincs lehetősége arra, hogy ne kezdje el a

beruházást, mert az a felkérés előtt 8 nappal megkezdődött. A kivitelezés leállítására az

egyetlen lehetőség az egyesület részéről a szándékos szerződésszegés. Amennyiben ezt

megtesszük, annak több tízmilliós következményét az egyesületnek kell viselni.

Bízunk abban, hogy a Közleményben lévő pontokra fentiekben adott válaszaink az

Önkormányzat számára is tisztázták a még nyitott kérdéseket.

Tisztelettel kérjük az Önkormányzatot, hogy nyilatkozatunk alapján a 2023. október 10-én

tartott megbeszélésen felmerült jogi és pénzügyi kérdéseket tisztázottnak tekinteni

szíveskedjenek.

Csopak 2023. október 13.

Dr. Horváth Imre

Csopak-Paloznak Horgász Egyesület

Elnöke