Tisztségviselők jelölése!

Tisztelt Horgásztársak!

A Jelölőbizottság a beérkezett javaslatok összesítése alapján. a 2019. február 16. tisztségviselő választó közgyűlésre a következő jelölőlistát állította össze:

Elnök: Dr. Horváth Imre

Elnökhelyettes: Szűcs István

Titkár: Hideghéty Csaba

Ifjúsági és Sportfelelős: Somogyi Zoltán

Horgászmester: Németh István

Felügyelő biz.elnök: Balassa Lajos

Felügyelő biz. tag: Sili Antal

– Felügyelő biz. tag: Németh Antal

Fegyelmi biz. elnök: Albecht Ferenc

– Fegyelmi biz. tag: Makkos Lajos

Fegyelmi biz. tag: Farkas Sándor

Sporttársi üdvözlettel:
Szuromi Miklós Jelölőbizottság elnöke

Kategória: Nincs kategorizálva |

Közgyűlési meghívó

  CSOPAK-PALOZNAK HORGÁSZ EGYESÜLET   * 8229 Csopak Kossuth u. 22. Horgásztanya: 8229 Csopak, Sport u. 13.                       web: www.csopakhe.hu                                        e-mail: csopakhe@freemail.hu                                                            Adószám: 19901387-1-19
Tisztelt Horgásztárs!   Értesítjük, hogy Egyesületünk 2018. évet záró 2019. évet nyitó, vezetőségválasztó közgyűlését 2019. február 16-án, szombaton 9:00 órakor  tartjuk, melyre tisztelettel meghívjuk. A közgyűlés helye: Csopak művelődési ház (Csopak Kossuth u.) Alapszabályunk szerint amennyiben a helyszínen aláírt részvételi jegyzékből megállapítható, hogy a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, úgy a közgyűlést 2019. február 16-án 9:30 órára az eredetileg meghirdetett napirenddel ismételten összehívjuk. Az új időpontra összehívott közgyűlés az Alapszabály értelmében a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Napirendi pontok: 1, Az elnökség beszámolója a 2018. évben végzett munkáról 2, Elnöki beszámoló az elmúlt 5 év munkájáról 3, 2018. évi pénzügyi beszámoló 4, Felügyelő bizottság elnökének beszámolója 5, A fegyelmi bizottság elnökének beszámolója 6, Elnökség és bizottságok választása 7, 2019. évi munkaterv és költségvetési terv ismertetése 8, Vegyes ügyek: csónakkikötők, horgászstég használata 9, Összefoglaló, elnöki zárszó Tájékoztató azon sporttársak részére, akik a közgyűlésen nem tudnak részt venni: A tavaszi „Pintér Imre”egyesületi horgász emlékverseny 2019. április 13-án, (szombaton) 8:00 órától 12:00 óráig a csopaki strand kijelölt területén kerül megrendezésre.Közösségi munkát 2019. március 9-én (szombaton) a horgásztanyán és a csónakkikötőkben tervezünk. A hagyományoknak megfelelően a munka után közös ebéd a horgásztanyán. A közgyűlés által meghatározott közösségi munka egyénileg is végezhető (fűnyírás, karbantartás, kikötői munkák stb) előzetes egyeztetés alapján!Horgászjegy árusítás: A horgásztanyán március 2- től  június 29-ig minden hónap 1. és 3. .szombaton 9-12 óra között a horgásztanyán. A hónap 2. szombatján Paloznak közösségi ház ( Fő u. 10)A horgásztanya március 10.- június 22.,  október 12. – november 16. közötti időszakban szombati napokon 9.00 – 12.00 óra között tart nyitva.Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, hogy az aktuális híreket, értesítéseket az egyesület honlapján www.csopakhe.hu tesszük közzé! Az egyesületi tagok által befizetendő tagdíj, Állami jegy. Balatoni területi jegy és egyéb költségek a www.csopakhe.hu honlapon olvasható!Kérjük az egyesület tagjait, hogy amennyiben Személy Jövedelemadójuk 1%-át fel kívánják ajánlani az egyesület részére, úgy a NAV-hoz benyújtandó 2018. évi adóbevallással egy időben az adóhatóságnál nyilatkozni   szíveskedjenek!  Adószámunk:  19901387-1-19.      Csopak, 2019. január 27.                                  Csopak-Paloznak HE. elnökség               
Kategória: Nincs kategorizálva |

Választási szabályzat (tervezet)

CSOPAK-PALOZNAK HORGÁSZEGYESÜLET

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

I.1. A választási szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja annak biztosítása, hogy a Csopak-Paloznak Horgászegyesület (továbbiakban: Egyesület) tagjai választói jogaikat egységes, áttekinthető eljárási szabályok alapján, törvényes keretek között, demokratikus módon gyakorolhassák.

I.2. Az alapszabályban foglaltak szerint az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Egyesület elnökének, az elnökség és a bizottságok tagjainak megválasztása.

I.3. A választási szabályzatot a közgyűlés fogadja el, melyet az alapszabállyal összhangban kell alkalmazni.

I.4. A tisztségviselők megválasztásáról és felmentéséről (személyi kérdések) a tagok titkos szavazással döntenek. Az Egyesület minden rendes tagja jelölt állító- és választó joggal rendelkezik.

I.4.1. Az Egyesület rendes tagja a mindenkor hatályos alapszabályban meghatározott tisztségekre az alábbi feltételek egyidejű megléte esetén jelölhető és választható:

 • büntetlen előéletű,
 • legalább 3 éves egyesületi tagsággal rendelkezik,
 • az Egyesület felé tartozása, díjhátraléka nincs,
 • a választást megelőző 5 naptári évben horgászattal kapcsolatos fegyelmi büntetést nem szabtak ki rá (más egyesületnél sem).

I.5. Választás útján a közgyűlésnek kell megválasztania:

I.5.1. A választási szerveket:

 • a jelölőbizottságot,
 • a választási bizottságot,

I.5.2. Az Egyesület szerveinek vezetőit:

 • az Egyesület elnökét, titkárát,
 • a felügyelő- és fegyelmi bizottság elnökét.

I.5.3. Az Egyesület szerveinek tagjait:

 • az Egyesület elnökségét,
 • a felügyelő- és fegyelmi bizottságok tagjait.

I.6.1. A választás az I.5.2. és I.5.3. pontokban meghatározott személyeknek és szerveknek 5 éves ciklusra szól.

I.6.2. A választás lehet időszaki (választási ciklusra szóló) és időközi (választási cikluson belüli).

I.6.3. Az időközi választáson a közgyűlés (rendkívüli közgyűlés) részleges, csak egyes szervekre és személyekre vonatkozó választást is tarthat.

I.6.4. Választást kell tartani, ha a rendkívüli, illetve rendes közgyűlés erre határozatot hoz, a vezetőség vagy a felügyelő bizottság elrendeli.

II. Választási szervek

II.1. A jelölőbizottság.

II.1.1. A jelölőbizottság választása.

II.1.1.1. A jelölőbizottság 3 tagját a tisztújító közgyűlést megelőző közgyűlésen, illetve rendkívüli tisztújító közgyűlés előtt összehívott rendkívüli közgyűlésen kell megválasztani. A jelölőbizottságot a közgyűlés nyílt szavazással választja meg és megbízatásuk a választás végéig tart.

II.1.1.2. A jelölőbizottság tagjaira jelölteket az elnökség állít, amelyhez a közgyűlés résztvevői további jelöléseket tehetnek.

II.1.1.3. Azt a választható tagot lehet megválasztani, aki nyilatkozik, hogy vállalja megbízatást és a tisztújító választáson semminemű tisztséget nem kíván betölteni.

II.1.1.4. A jelölőbizottság tagjai maguk közül – egyszerű szótöbbséggel – elnököt választanak.

II.1.2. A jelölőbizottság feladata.

II.1.2.1. A tagság véleményének megismerése, a jelöltek felkutatása, (javaslatkérő/tevő lapok kiadása, azok befogadása), a jelölések hitelesítése, a jelöltek megnyilatkoztatása.

II.1.2.2. A bizottság elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a bizottság a választási munka előkészítésére és az időszak összegzésére szükség szerint összeüljön, ezekről jegyzőkönyv készüljön.

II.1.2.3. A jelölő bizottságnak el kell készítenie a javaslattevő lapokat és a tagság számára személyesen (nyitvatartási időben az Egyesület horgásztanyáján), illetve interneten hozzáférhetővé kell tenni.

II.1.2.3.1. A jelölő bizottság a tisztújító közgyűlést megelőzően 60 nappal az Egyesület honlapján felhívást tesz közzé, amelyben felhívja az Egyesület tagjait, hogy a tisztségekre jelöltjeiket a felhívás megjelenésétől – postai kézbesítés esetén annak kézhezvételtől – számított 15 napon belül – a felhívásban megjelölt módon – jelentsék be részükre.

II.1.2.3.2. A jelölő bizottság a javaslattevő lapot – annak közzétételével egyidejűleg – a tagok részére elektronikus levélben közvetlenül is megküldi, a jelöltállítás módjára és formájára történő tájékoztatással. Az elektronikus levélcímmel (e-mail) nem rendelkező tagoknak javaslattevő lapot postai úton (tértivevény) kell megküldeni az Egyesület tagnyilvántartásában szereplő címre.

II.1.2.3.3. A jelöltállítás a jelölő bizottság által a tagok részére (a horgásztanyán, a honlapon, illetve elektronikus és postai úton) biztosított javaslattevő lapon történik. A javaslattevő lapon a jelölőnek egyértelműen fel kell tüntetnie az általa jelöltek nevét és azt, mely tisztség(ek)re jelöli az adott személyt.

II.1.2.3.4. A javaslattevő lapot a felhívás megjelenésétől – kézhezvételtől – számított 15. nap 24. órájáig kell a jelölőbizottság részére eljuttatni. A határidő be nem tartása – melyet a bizottság ellenőriz – jogvesztő.

II.1.2.3.5. A jelölő bizottság a hozzá visszaérkezett javaslattevő lapokat összesíti és azok alapján, a választás napját 30 nappal megelőzően – az I.4.1. pontban foglalt feltételeknek eleget tévő – jelöltekből – az alapszabálybeli tisztségek szerinti felsorolásban – elkészíti a jelöltlistát, ABC sorrendben.

II.1.2.4. A jelöltlistára történő felkerülés feltételei:

 • az Egyesület elnökének és titkárának az jelölhető, aki legalább 10 jelölést kapott,
 • az elnökség tagjának és a bizottságok tagjainak az jelölhető, aki legalább 5 jelölést kapott.

II.1.2.4.1. Amennyiben valamely tisztségre legalább 3 fő nem szerzi meg a szükséges számú jelölést, a jelöltlistára azokat a jelölteket is fel kell venni, akik az adott tisztségre előírt jelölések legalább 50%-át elérik.

II.1.2.4.2. A jelöltlistára csak olyan személy vehető fel, aki – a jelölő bizottság megkeresésére – a jelölést vállalja.

II.1.2.5. A jelölőbizottság az elfogadott jelöltlistát az Egyesület honlapján és /székhelyén/ közzé teszi és a tagok részére elektronikusan is megküldi, legkésőbb a tisztújító közgyűlés előtt 10 nappal.

II.1.2.6. A közgyűlésen további jelölt(ek) állítására van lehetőség.

II.1.2.7 A már előzetesen összeállított és közzétett jelöltlistára csak a tisztújító közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők 50% +1 fő szavazatával van lehetőség felkerülni.

II.1.2.8. A jelölőbizottság beszámolási kötelezettséggel a közgyűlésnek tartozik, de az egyesület vezetőségével együtt kell működnie és kérésére tájékoztatást adnia.

II.1.2.9. Az egyesület vezetőségének kötelessége a jelölőbizottság munkáját segíteni, kérésére a szükséges személyi információkat, anyagi támogatást megadni.

II.1.2.10. Időközi választás esetén a jelölő lapokat a rendkívüli közgyűlésre szóló meghívóval együtt ki kell postázni minden választásra jogosult rendes tagnak.

II.2. A választási bizottság.

II.2.1. A választási bizottság létrejötte.

II.2.1.1. Amennyiben a jelölőbizottság munkájáról szóló beszámolót a közgyűlés elfogadta, feladatának elvégzése után választási bizottsággá alakul.

II.2.1.2. Amennyiben a jelölőbizottság munkájáról szóló beszámolót a közgyűlés nem fogadta el a közgyűlésnek új jelöltek közül 3 tagú választási bizottságot kell választani a II.1.1.2. – II.1.1.4. pontokban foglaltak szerint.

II.2.2. A választási bizottság feladatai.

 • a választás szabályainak közgyűléssel történő ismertetése,
 • a szavazólapok elkészítése és hitelesítése,
 • a szavazóurna előkészítése, lezárása és lepecsételése,
 • a tisztújító közgyűlés határozatképességének megállapítása,
 • a szavazás lebonyolítása,
 • a szavazás befejezését követően a szavazatok összeszámlálása,
 • a választás eredményének megállapítása.

III. A választás

III.1. A választás lebonyolítása.

III.1.1. A választási bizottság elnöke ismerteti a jelenlevőkkel a jelöltek listáját és a szavazás módját.

III.1.2. A választási bizottság által elkészített szavazólapokon – a jelölő bizottság által összeállított jelöltlista alapján – tisztségenként fel kell tüntetni valamennyi, a jelöltlistán szereplő jelölt nevét, ABC sorrendben. A szavazólapokat sorszámmal, vagy egyéb módon megjelölni nem lehet.

III.1.3. A választási bizottság a jelenlevő – szavazásra jogosult személyeknek – személyenként 1 db hitelesített (lepecsételt és aláírt) szavazólapot ad ki a jelenléti íven történő regisztrálással.

III.1.4. A szavazás lezárását követően a fel nem használt szavazólapokat a választási bizottság elnöke darabszám szerint veszi vissza és számukat jegyzőkönyvben rögzíti.

III.1.5. A szavazólapon a név elé tett „+”, vagy „x” jellel lehet az adott személyre szavazni.

III.1.6. A szavazólapokat a választásra jogosultak a hitelesített és lezárt szavazóurnába helyezik el.

III.1.7. A választási bizottság a leadott szavazatokat értékeli (érvényes/érvénytelen) és összesíti.

III.1.8. Érvényes a szavazás, ha a leadott szavazatok 50%-a +1 db érvényes.

III.2. A leadott szavazatok érvényessége.

III.2.1. Érvényes a szavazat, ha:

 • a leadott szavazólapon a meghatározott tisztségeknél legfeljebb egy jelölés van, illetve a meghatározott létszámú elnökségi és bizottsági tagoknál legfeljebb az előre megállapított létszám van megjelölve.

III.2.2. Érvénytelen az adott szavazólapon szereplő valamennyi szavazat, ha:

 • a szavazólapot a választási bizottság nem hitelesítette,
 • a szavazólapot összefirkálták, eltépték, vagy olyan módon megrongálták, hogy a szavazólapot nem lehet értékelni.

III.2.3. Érvénytelen az adott tisztségre leadott szavazat, ha:

 • a szavazólapra az ott feltüntetett jelöltek neve helyett más személy nevét írták,
 • egyértelműen nem állapítható meg, hogy ki(k)re adták a szavazatot,
 • a szavazólapon a választhatónál több jelölt neve elé helyezték el a „+” vagy „x” jelet,
 • a szavazólapon szereplő jelöltek egyikének neve előtt sem szerepel a két egymást metsző vonal,
 • a szavazatot leadó nem, vagy nem kizárólag két egymást metsző vonallal a jelöli meg a választott jelölte(ke)t.

III.2.4. A szavazás befejezése után a választási bizottság összeszámolja a szavazólapokat és egyezteti a kiadottak számával. Ezt követően azokat egyenként megvizsgálja, az érvényesen leadott szavazatokat összesíti és ezek alapján megállapítja a választás eredményét.

III.3. A választás eredményének megállapítása

III.3.1. Az adott tisztséget a legtöbb érvényes szavazatot kapó személy/személyek nyerik el. Szavazatszám egyenlőség esetén az Egyesületben régebbi tagsággal rendelkező személy nyer.

III.3.2. A szavazatok összeszámlálását követően a választási bizottság elnöke a közgyűlésen kihirdeti a választás eredményét, melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az eredményt a tisztújító közgyűléstől számított 15 napon belül az Egyesület honlapján is közzéteszi.

III.3.3. A szavazólapokat a közgyűlés bezárását követően 30 napig kell megőrizni, azt követően meg kell semmisíteni.


Kategória: Nincs kategorizálva |