Csopak-Paloznak Horgászegyesület

A CSOPAK – PALOZNAK HORGÁSZ EGYESÜLET

CSÓNAKKIKÖTŐINEK ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI

RENDJE

A kikötői rend hatálya kiterjed:

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A kikötők használói,

A kikötői szolgáltatás igénybevételével teljes körű vagyoni felelősséget vállal az általa okozott keletkezett károkért

Bármilyen címen is élvezik a kikötői szolgáltatásokat, kötelesek betartani a hajózási szabályokat és a Horgászegyesület elnöksége által kiadott Kikötői rendet.

Kötelesek rendszeresen figyelemmel kísérni az illetékes szervek hirdetéseit (Hajózási Felügyelet hirdetményei, időjárás jelentést, viharjelzést stb.), tudomásul véve, hogy kötelezettségük teljesítésének elmulasztása miatt kárt okozhatnak, vagy kárt szenvedhetnek.

Kötelesek a keletkezett hulladékot a kikötőkből  elszállítani.

A kikötők fenntartója (üzemeltetője)

anyagi lehetőségeihez mérten gondoskodik a kikötő fenntartásáról és üzemeltetéséről, a balesetmentes állapot megteremtéséért, a kikötői szabályok betartásának érvényesüléséről, ellenőrzéséről.

Intézkedhet a kikötők használati rendjének rendkívüli szabályozásáról, valamint katasztrófa veszély, vagy vészhelyzet esetén csónakok, személyek eltávolításáról.

A kikötők üzemeltetési feltételeinek biztosítására a horgászegyesület vezetősége kikötőfelelőst bíz meg, aki az adott kikötő, intézkedésre jogosult felelős képviselője.

 A kikötők használata

 Az egyesület kezelésében lévő csónakkikötőket , csak az egyesület tagjai használhatják, horgászcsónakjaik kikötésére, térítés ellenében.

  1. A kikötőkben a vízi járművek csak a részükre kijelölt számmal ellátott kikötőhelyen köthetnek ki.
  2. A csónakot csak akkor teheti le a tulajdonos, ha az összes tartozását megfizette és ezt a kikötő gondnoknak igazolta és Ő engedélyt adott a vízre tételre. Ellenkező esetben a kikötőgondnok lezárhatja a csónakot és az illetővel szemben az egyesület fegyelmi eljárást indítványozhat.
  3. A csónak tulajdonosa köteles a kikötőhelyen és a csónakban is a hajózás rendjének előírásaival összhangban, elérhetőséggel feltüntetett névtáblát elhelyezni.
  4. A kikötőfelelősök jogosultak egy vagy több vízi jármű általa kijelölt helyét felcserélni, ha azt a kikötő biztonsága indokolja, illetve egyéb ok miatt szükséges
  5. A vízi járművek szakszerű kikötéséről ( ill. vesztegléséről ) a vízi jármű tulajdonosa köteles gondoskodni, oly módon, hogy az a kikötő létesítményeiben, más vízi járművekben kárt ne okozzon.
  6. Az egymás mellé kikötött vízi járműveket úgy kell elhelyezni, elöl-hátúl biztonságosan rögzíteni, hogy hullámzás esetén a szomszédos csónakokban illetve, a kikötői felépítményekben kár ne keletkezhessen.
  7. A kikötők területén és a partterületen a közlekedési utakat szabadon kell hagyni.
  8. Aki a kikötő használata során úgy a berendezésekben, mint a más tulajdonát képező anyagi javakban kárt okoz köteles a kikötőfelelősnek haladéktalanul bejelenteni és a kárrendezés ügyében rendelkezésre állni. A vízi jármű tulajdonosa az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.
  9. Az egyesület kezelésében lévő kikötőket mindenki saját felelősségére veheti igénybe az esetleges balesetekért  az egyesület nem tartozik felelősséggel.

ÁLTALÁNOS TILALMAK

A kikötők területén, a vízi járművön, vagy azok felhasználásával nem folytatható olyan kereskedelmi, vagy szakmai tevékenység, melyet a horgászegyesület vezetősége előzőleg nem engedélyezett. Pl. csónak bérbeadása.

Tilos a csónakot és egyéb eszközöket pl. létrát a kikötőépítményhez rögzíteni! Amennyiben ilyen előfordul, a kikötőgondnok ezt eltávolíthatja és a szabálytalankodóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

A kikötők területén TILOS :

 KÖRNYEZET ÉS VÍZSZENNYEZÉS ELLENI VÉDELEM

Környezet, illetve vízszennyezés esetén

 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A vízi járművek tulajdonosai kötelesek betartani a jogszabályokban előírt rendelkezéseket

( Hajózási szabályzat, vízi járművek kötelező felszereltsége, stb.).

A kikötőkben feltüntetésre kerülnek a segélyhívó számok.

A kikötőkből a vízi járműveket minden év november 30-ig, de legkésőbb a jég beálltáig a tulajdonosnak el kell távolítani, a jégzajlás okozta kikötői felépítmények rongálódásának elkerülése érdekében. A téli csónakos horgászat érdekében, ha valaki a csónakot bennhagyja a kikötőben, az teljes anyagi felelősséget vállal a kikötőben esetlegesen okozott károkért.

Ugyanezen határozat rendelkezik arról, hogy aki a kikötési díjat tárgyévre az egyesület pénztárába befizette,  és egyéb jogerős határozat értelmében nincs eltiltva a kikötők használatától minden év május 20 -ig foglalhatja el a kikötőfelelős által kijelölt kikötői helyét, amennyiben e határidőig nem élt ezzel a lehetőséggel (és ezt elfogadható indokkal nem támasztja alá) a kikötőhelye  a tárgyévre másnak kiadható és abban az évben a kikötőt nem használhatja.

 A kikötőhasználatról szóló határozat be nem tartóival szemben a horgászegyesület elnöke fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen módosított  kikötői rend 2016.03.01.-én lép életbe, egyúttal az 2002 évben kiadott kikötői rend hatályát veszti.

Csopak, 2016. Február 20.

A Csopak – Paloznak He. elnöksége