Választási szabályzat

CSOPAK-PALOZNAK HORGÁSZEGYESÜLET

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

I.1. A választási szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja annak biztosítása, hogy a Csopak-Paloznak Horgászegyesület (továbbiakban: Egyesület) tagjai választói jogaikat egységes, áttekinthető eljárási szabályok alapján, törvényes keretek között, demokratikus módon gyakorolhassák.

I.2. Az alapszabályban foglaltak szerint az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Egyesület elnökének, az elnökség és a bizottságok tagjainak megválasztása.

I.3. A választási szabályzatot a közgyűlés fogadja el, melyet az alapszabállyal összhangban kell alkalmazni.

I.4. A tisztségviselők megválasztásáról és felmentéséről (személyi kérdések) a tagok titkos szavazással döntenek. Az Egyesület minden rendes tagja jelölt állító- és választó joggal rendelkezik.

I.4.1. Az Egyesület rendes tagja a mindenkor hatályos alapszabályban meghatározott tisztségekre az alábbi feltételek egyidejű megléte esetén jelölhető és választható:

 • büntetlen előéletű,
 • legalább 3 éves egyesületi tagsággal rendelkezik,
 • az Egyesület felé tartozása, díjhátraléka nincs,
 • a választást megelőző 5 naptári évben horgászattal kapcsolatos fegyelmi büntetést nem szabtak ki rá (más egyesületnél sem).

I.5. Választás útján a közgyűlésnek kell megválasztania:

I.5.1. A választási szerveket:

 • a jelölőbizottságot,
 • a választási bizottságot,

I.5.2. Az Egyesület szerveinek vezetőit:

 • az Egyesület elnökét, titkárát,
 • a felügyelő- és fegyelmi bizottság elnökét.

I.5.3. Az Egyesület szerveinek tagjait:

 • az Egyesület elnökségét,
 • a felügyelő- és fegyelmi bizottságok tagjait.

I.6.1. A választás az I.5.2. és I.5.3. pontokban meghatározott személyeknek és szerveknek 5 éves ciklusra szól.

I.6.2. A választás lehet időszaki (választási ciklusra szóló) és időközi (választási cikluson belüli).

I.6.3. Az időközi választáson a közgyűlés (rendkívüli közgyűlés) részleges, csak egyes szervekre és személyekre vonatkozó választást is tarthat.

I.6.4. Választást kell tartani, ha a rendkívüli, illetve rendes közgyűlés erre határozatot hoz, a vezetőség vagy a felügyelő bizottság elrendeli.

II. Választási szervek

II.1. A jelölőbizottság.

II.1.1. A jelölőbizottság választása.

II.1.1.1. A jelölőbizottság 3 tagját a tisztújító közgyűlést megelőző közgyűlésen, illetve rendkívüli tisztújító közgyűlés előtt összehívott rendkívüli közgyűlésen kell megválasztani. A jelölőbizottságot a közgyűlés nyílt szavazással választja meg és megbízatásuk a választás végéig tart.

II.1.1.2. A jelölőbizottság tagjaira jelölteket az elnökség állít, amelyhez a közgyűlés résztvevői további jelöléseket tehetnek.

II.1.1.3. Azt a választható tagot lehet megválasztani, aki nyilatkozik, hogy vállalja megbízatást és a tisztújító választáson semminemű tisztséget nem kíván betölteni.

II.1.1.4. A jelölőbizottság tagjai maguk közül – egyszerű szótöbbséggel – elnököt választanak.

II.1.2. A jelölőbizottság feladata.

II.1.2.1. A tagság véleményének megismerése, a jelöltek felkutatása, (javaslatkérő/tevő lapok kiadása, azok befogadása), a jelölések hitelesítése, a jelöltek megnyilatkoztatása.

II.1.2.2. A bizottság elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a bizottság a választási munka előkészítésére és az időszak összegzésére szükség szerint összeüljön, ezekről jegyzőkönyv készüljön.

II.1.2.3. A jelölő bizottságnak el kell készítenie a javaslattevő lapokat és a tagság számára személyesen (nyitvatartási időben az Egyesület horgásztanyáján), illetve interneten hozzáférhetővé kell tenni.

II.1.2.3.1. A jelölő bizottság a tisztújító közgyűlést megelőzően 60 nappal az Egyesület honlapján felhívást tesz közzé, amelyben felhívja az Egyesület tagjait, hogy a tisztségekre jelöltjeiket a felhívás megjelenésétől – postai kézbesítés esetén annak kézhezvételtől – számított 15 napon belül – a felhívásban megjelölt módon – jelentsék be részükre.

II.1.2.3.2. A jelölő bizottság a javaslattevő lapot – annak közzétételével egyidejűleg – a tagok részére elektronikus levélben közvetlenül is megküldi, a jelöltállítás módjára és formájára történő tájékoztatással. Az elektronikus levélcímmel (e-mail) nem rendelkező tagoknak javaslattevő lapot postai úton (tértivevény) kell megküldeni az Egyesület tagnyilvántartásában szereplő címre.

II.1.2.3.3. A jelöltállítás a jelölő bizottság által a tagok részére (a horgásztanyán, a honlapon, illetve elektronikus és postai úton) biztosított javaslattevő lapon történik. A javaslattevő lapon a jelölőnek egyértelműen fel kell tüntetnie az általa jelöltek nevét és azt, mely tisztség(ek)re jelöli az adott személyt.

II.1.2.3.4. A javaslattevő lapot a felhívás megjelenésétől – kézhezvételtől – számított 15. nap 24. órájáig kell a jelölőbizottság részére eljuttatni. A határidő be nem tartása – melyet a bizottság ellenőriz – jogvesztő.

II.1.2.3.5. A jelölő bizottság a hozzá visszaérkezett javaslattevő lapokat összesíti és azok alapján, a választás napját 30 nappal megelőzően – az I.4.1. pontban foglalt feltételeknek eleget tévő – jelöltekből – az alapszabálybeli tisztségek szerinti felsorolásban – elkészíti a jelöltlistát, ABC sorrendben.

II.1.2.4. A jelöltlistára történő felkerülés feltételei:

 • az Egyesület elnökének és titkárának az jelölhető, aki legalább 10 jelölést kapott,
 • az elnökség tagjának és a bizottságok tagjainak az jelölhető, aki legalább 5 jelölést kapott.

II.1.2.4.1. Amennyiben valamely tisztségre legalább 3 fő nem szerzi meg a szükséges számú jelölést, a jelöltlistára azokat a jelölteket is fel kell venni, akik az adott tisztségre előírt jelölések legalább 50%-át elérik.

II.1.2.4.2. A jelöltlistára csak olyan személy vehető fel, aki – a jelölő bizottság megkeresésére – a jelölést vállalja.

II.1.2.5. A jelölőbizottság az elfogadott jelöltlistát az Egyesület honlapján és /székhelyén/ közzé teszi és a tagok részére elektronikusan is megküldi, legkésőbb a tisztújító közgyűlés előtt 10 nappal.

II.1.2.6. A közgyűlésen további jelölt(ek) állítására van lehetőség.

II.1.2.7 A már előzetesen összeállított és közzétett jelöltlistára csak a tisztújító közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők 50% +1 fő szavazatával van lehetőség felkerülni.

II.1.2.8. A jelölőbizottság beszámolási kötelezettséggel a közgyűlésnek tartozik, de az egyesület vezetőségével együtt kell működnie és kérésére tájékoztatást adnia.

II.1.2.9. Az egyesület vezetőségének kötelessége a jelölőbizottság munkáját segíteni, kérésére a szükséges személyi információkat, anyagi támogatást megadni.

II.1.2.10. Időközi választás esetén a jelölő lapokat a rendkívüli közgyűlésre szóló meghívóval együtt ki kell postázni minden választásra jogosult rendes tagnak.

II.2. A választási bizottság.

II.2.1. A választási bizottság létrejötte.

II.2.1.1. Amennyiben a jelölőbizottság munkájáról szóló beszámolót a közgyűlés elfogadta, feladatának elvégzése után választási bizottsággá alakul.

II.2.1.2. Amennyiben a jelölőbizottság munkájáról szóló beszámolót a közgyűlés nem fogadta el a közgyűlésnek új jelöltek közül 3 tagú választási bizottságot kell választani a II.1.1.2. – II.1.1.4. pontokban foglaltak szerint.

II.2.2. A választási bizottság feladatai.

 • a választás szabályainak közgyűléssel történő ismertetése,
 • a szavazólapok elkészítése és hitelesítése,
 • a szavazóurna előkészítése, lezárása és lepecsételése,
 • a tisztújító közgyűlés határozatképességének megállapítása,
 • a szavazás lebonyolítása,
 • a szavazás befejezését követően a szavazatok összeszámlálása,
 • a választás eredményének megállapítása.

III. A választás

III.1. A választás lebonyolítása.

III.1.1. A választási bizottság elnöke ismerteti a jelenlevőkkel a jelöltek listáját és a szavazás módját.

III.1.2. A választási bizottság által elkészített szavazólapokon – a jelölő bizottság által összeállított jelöltlista alapján – tisztségenként fel kell tüntetni valamennyi, a jelöltlistán szereplő jelölt nevét, ABC sorrendben. A szavazólapokat sorszámmal, vagy egyéb módon megjelölni nem lehet.

III.1.3. A választási bizottság a jelenlevő – szavazásra jogosult személyeknek – személyenként 1 db hitelesített (lepecsételt és aláírt) szavazólapot ad ki a jelenléti íven történő regisztrálással.

III.1.4. A szavazás lezárását követően a fel nem használt szavazólapokat a választási bizottság elnöke darabszám szerint veszi vissza és számukat jegyzőkönyvben rögzíti.

III.1.5. A szavazólapon a név elé tett „+”, vagy „x” jellel lehet az adott személyre szavazni.

III.1.6. A szavazólapokat a választásra jogosultak a hitelesített és lezárt szavazóurnába helyezik el.

III.1.7. A választási bizottság a leadott szavazatokat értékeli (érvényes/érvénytelen) és összesíti.

III.1.8. Érvényes a szavazás, ha a leadott szavazatok 50%-a +1 db érvényes.

III.2. A leadott szavazatok érvényessége.

III.2.1. Érvényes a szavazat, ha:

 • a leadott szavazólapon a meghatározott tisztségeknél legfeljebb egy jelölés van, illetve a meghatározott létszámú elnökségi és bizottsági tagoknál legfeljebb az előre megállapított létszám van megjelölve.

III.2.2. Érvénytelen az adott szavazólapon szereplő valamennyi szavazat, ha:

 • a szavazólapot a választási bizottság nem hitelesítette,
 • a szavazólapot összefirkálták, eltépték, vagy olyan módon megrongálták, hogy a szavazólapot nem lehet értékelni.

III.2.3. Érvénytelen az adott tisztségre leadott szavazat, ha:

 • a szavazólapra az ott feltüntetett jelöltek neve helyett más személy nevét írták,
 • egyértelműen nem állapítható meg, hogy ki(k)re adták a szavazatot,
 • a szavazólapon a választhatónál több jelölt neve elé helyezték el a „+” vagy „x” jelet,
 • a szavazólapon szereplő jelöltek egyikének neve előtt sem szerepel a két egymást metsző vonal,
 • a szavazatot leadó nem, vagy nem kizárólag két egymást metsző vonallal a jelöli meg a választott jelölte(ke)t.

III.2.4. A szavazás befejezése után a választási bizottság összeszámolja a szavazólapokat és egyezteti a kiadottak számával. Ezt követően azokat egyenként megvizsgálja, az érvényesen leadott szavazatokat összesíti és ezek alapján megállapítja a választás eredményét.

III.3. A választás eredményének megállapítása

III.3.1. Az adott tisztséget a legtöbb érvényes szavazatot kapó személy/személyek nyerik el. Szavazatszám egyenlőség esetén az Egyesületben régebbi tagsággal rendelkező személy nyer.

III.3.2. A szavazatok összeszámlálását követően a választási bizottság elnöke a közgyűlésen kihirdeti a választás eredményét, melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az eredményt a tisztújító közgyűléstől számított 15 napon belül az Egyesület honlapján is közzéteszi.

III.3.3. A szavazólapokat a közgyűlés bezárását követően 30 napig kell megőrizni, azt követően meg kell semmisíteni.

A választási szabályzatot 2019.február 16. közgyűlés egyhangúlag elfogadta.


Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.