2016. évi KSH beszámoló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2016

Törzsszám: 19901387 Statisztikai főtevékenység: 9319 Megye: 19
Neve: Csopak-Paloznak Horgász Egyesület
Címe: 8229 Csopak,  Sport u. 13

Nyilvántartási szám:
1156
neve beosztása telefonszáma e-mail címe
Balassa Lajos HE elnök 87/446-704 balassalajos@freemail.hu
neve telefonszáma e-mail címe
Vörös Emilné 87/446-064 deva.voros@gmail.com
Alapadatok
A nonprofit szervezet adószáma: 19901387 – 1 – 19
A nonprofit szervezet NSZOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) kódja
nyilvántartásunk szerint:
0412 0412 Horgászat

A szervezet 2016-ban -működött, és jelenleg is működik

Címe:
Város,
község: CSOPAK  8229
Utca: SPORT U. 13. hsz. (hrsz.)

A szervezet hivatalos képviselőjének neve:
BALASSA LAJOS
Címe:
Város,
község: CSOPAK  8229
Utca: KOSSUTH L. U. 22. hsz. (hrsz.)
Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/ 87 – 446 704

A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve:
VÖRÖS EMILNÉ
Címe:
Város,
község: CSOPAK 8229
Utca: PETŐFI U.3. hsz. (hrsz.)
Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/ 87 – 446 064
A szervezet postai elérhetősége:

A szervezet e-mail címe: csopakhe@freemail.hu
Az alapítás éve: 1978

A szervezet közhasznúsági státusza 2016-ban:
– nem közhasznú, és korábban sem volt az

Alap-, illetve közhasznú tevékenysége(i) legjellemzőbben mely terület(ek)hez köthető(ek)?

– sport
– szabadidő, hobbi

A szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagja, támogatói, a szolgáltatást igénybevevők köre
alapján):

– kisebb lakó-, munkahelyi körzet
– egy település
– több település, kistérség
– megyei
– több megye, régió

A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formája:

– egyesület

2/A. Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők

Voltak-e szervezetüknek 2016-ban nyilvántartott
– magánszemély tagjai
igen
Ha igen, azok száma (fő) 276

Volt-e szervezetüknek 2016-ban fizetett alkalmazottja (közfoglalkoztatáson kívül) ?
nem

Foglalkoztattak-e 2016-ban közfoglalkoztatási jogviszonyon keresztül közmunkást?
nem

Kötöttek-e (megbízási) szerződést 2016-ban egyéb jogviszonyon alapuló munkavégzésre
magánszeméllyel?
nem
Ha igen, azok megbízási díjának és járulékköltségeinek szerepelniük kell a 6.
tábla 04 és 06 soraiban.

A szervezet bejelentkezett-e a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti fogadó
szervezetek nyilvántartásába?
nem
Ha igen, volt(ak)-e 2016-ban a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek?
nem

Végeztek-e alkalmanként – a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló – magánszemélyek
a szervezetük részére 2016-ban önkéntes munkát?
nem

3. A nonprofit szervezet bevételei 2016-ban ezer Ft-ban
Megnevezés
Ebből: pályázat útján
Összes bevétel

személyi jövedelemadó 1 %-a 461.000 Ft

Megnevezés
Ebből: pályázat útján

Önkormányzati támogatás
nem normatív 390.000 Ft

lakosságtól, magánszemélyektől,
egyéni vállalkozóktól 137.000Ft

Tagdíjbevétel
magánszemély tagoktól 644.000 Ft

Összes bevétel 2016-ban 5 525 2 000 Ft

5. Főbb mérlegtételek 2016. december 31. ezer Ft-ban
6. Költségek (ráfordítások) 2016-ban ezer Ft-ban
Eszközök
01 Hitelintézetekkel szembeni követelések (bevételek, banki értékpapírok,
folyószámla) 10 952
02 Egyéb követelések (egyéb értékpapírok,kihelyezett hitelek, készpénz, házipénztár,
biztosítási követelések) 34
Források
03 Hitelintézetekkel szembeni (hitel-) tartozások 0
04 Egyéb tartozások 0
05 Saját tőke 10 986
01 Anyag-, áru-, készletbeszerzés 1 116
02 Szolgáltatás vásárlás (vállakozási szerződés alapján végzett munka is) 114
03 Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége
04 Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja
05 Személyi jellegű egyéb kifizetések (étkezési hozzájárulás, költségtérítés stb.) 297
06 Munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó (korábban nyugdíj- és egészségbizt. járulék) 103
07 Értékcsökkenési leírás 0
08 Adóbefizetések (áfa, gépjárműadó, társasági adó) 0
09 Egyéb költségek (pl. bankköltség, biztosítások, bérleti díj) 61
10 Kamatfizetés 0
11 Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamatfizetés, árfolyamveszteség stb.) 0
12 Egyéb (az előzőek egyikébe sem sorolt) ráfordítások 721
13 Szervezet által nyújtott támogatások ráfordításai (eszköztámogatás, segély, ösztöndíj stb.)
Összefüggés a 4. táblával! 5
14 Hiteltörlesztés 0
15 Felhalmozási és tőke jellegű kifizetése 0
16 Összes kiadás és költség (01+02+03+….+14+15) 2 417
7. Részletező adatok a 3. és a 4. táblában közölt kapott, illetve adott támogatásokról, ezer Ftban
8. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedése ezer Ft-ban
Kapott, eszközbeszerzéssel kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások
(továbbutalási céllal kapott, továbbadott is)
Beruházási
támogatás
01 Bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól
02 Vállalatoktól, társas vállalkozásoktól
03 (Köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, pártoktól
Adott, eszközátadással-, eladással kapcsolatos pénzbeni és természetbeni
támogatások (továbbutalási céllal adott is)
Beruházási
támogatás
04 Bankoknak, pénzintézeteknek, biztosítóknak
05 Vállalatoknak, társas vállalkozásoknak
06 (Köz)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyházaknak, pártoknak
Immateriális javak
01 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés 0
02 Használt eszköz beszerzés, átvétel 0
Tárgyi eszközök
03 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés 0
04 Használt eszköz beszerzés, átvétel 0

9. Infrastrukturális ellátottság
Rendelkezik-e a szervezet az elhelyezését, működését szolgáló (épített) ingatlannal,
ingatlanrésszel (iroda, klubhelyiség, szertár stb.)?
Saját tulajdonban
Igen

A szervezet működésének biztosításához, feladatainak ellátásához kielégítő-e a jelenleg
rendelkezésre álló ingatlanállomány?
igen,

10. Kommunikációs tevékenység

Használja-e szervezetük az alábbi kommunikációs csatornákat saját tevékenységük
megismertetésére?
Nyomtatott hírlevél, rendszeres szórólap
nem,
Elektronikus hírlevél
Igen
Saját honlap
Igen
Közösségi oldalak
Igen

Videómegosztó oldalak
nem,
02
Általában milyen gyakorisággal folytatnak ilyen kommunikációs tevékenységet?

hetente, havonta többször

Mennyire tartja fontosnak szervezetük az interaktív kommunikációs csatornákat?

inkább fontosak
11. A szervezet működésével kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásának módja
és formája

Ki végezte 2016-ban a szervezet könyvelését?

egyéb, éspedig: Vörös Emilné

Ki készítette 2016-ban a szervezet éves beszámolóját?

egyéb, éspedig: Balassa Lajos

Amennyiben a könyvelésért, illetve a beszámoló készítéséért térítési díjat fizettek,
mekkora volt ezen szolgáltatások 2016. évi együttes költsége? (becsült érték, ezer
Ft)
288.000 Ft
Amennyiben rendelkeznek bankszámlával, mekkora volt a számlavezetési és
egyéb banki szolgáltatások 2016. évi együttes költsége? (becsült érték, ezer Ft) 22.000 Ft

Igénybe vették-e 2016-ban ügyvéd, jogi tanácsadó szolgáltatásait? nem,

Születtek-e 2016-ban tőkebefektetéssel kapcsolatos döntések (alaptőke vagy átmenetileg
nélkülözhető összegek lekötése, forgatása)?
nem

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.